Glass Sculpture 2014

MariyoYagi-Glasssculpture2014A1.jpg

MARIYO YAGI
GLASS SCULPTURE 2014
at the Berengo Studio Glass Furnace in Murano, Italy

Mariyo Yagi NAWA Anima #1 40x24x15 cm

5A8A0110.jpg

5A8A0105.jpg

5A8A0122.jpg

The NAWA Torso #4 15x15x48 cm

5A8A0166.jpg

5A8A0153.jpg

5A8A0158.jpg

5A8A01662.jpg

The NAWA Torso #3 15x15x49 cm

5A8A0762.jpg

5A8A0759A.jpg

5A8A0771.jpg

5A8A0767.jpg

Twined trio Wave 31x10x18 cm

5A8A0170.jpg

5A8A0186.jpg

5A8A0179.jpg

5A8A0174.jpg

Wave Front 38x20x19 cm

5A8A0308.jpg

5A8A0299.jpg

5A8A0301.jpg

5A8A0305.jpg

Twist Dance#3 46x15x50 cm

5A8A0323.jpg

5A8A0324.jpg

5A8A0326.jpg

The Inner Line 47,5x14x8 cm

5A8A0654.jpg

5A8A0649.jpg

5A8A0235.jpg

The Inner NAWA 20x8x47 cm

5A8A0663.jpg

5A8A0671.jpg

5A8A0672.jpg

5A8A0673.jpg

The NAWA Torso #1 15x15x51 cm

5A8A0353.jpg

5A8A0347.jpg

5A8A0394.jpg

5A8A0382.jpg

The NAWA Torso #2 12,5x12,5x50 cm

5A8A0398.jpg

5A8A0399.jpg

5A8A0413.jpg

5A8A0421.jpg

Twist Dance #1 46x24x48 cm collection of the artist

5A8A0573.jpg

5A8A0576.jpg

5A8A0580.jpg

5A8A0584.jpg

5A8A0586.jpg

5A8A0589.jpg

Trio Line 67x25x17 cm

5A8A0635.jpg

5A8A0642.jpg

5A8A0643.jpg

5A8A0644.jpg

Anima Queen 40x26x17 cm

5A8A0530.jpg

5A8A0554.jpg

Twisted Triple 36x24x22 cm

5A8A0501.jpg

5A8A0508.jpg

5A8A0516.jpg

5A8A0504.jpg

NAWA Anima #3  44x17x27 cm

5A8A0429.jpg

5A8A0425.jpg

NAWA Anima #4 38x26x17 cm

5A8A0451.jpg

5A8A0449.jpg